"Khi má vẫn hồng và tóc hãy còn xanh..."
GUU TÂM SỰ