"hễ yêu là có thể-hái trăng thẳng tự trơì - nếu đi thì đi hẳn - như chưa từng lưá đôi" (maria svetaeva)...
GUU TÂM SỰ