sống nghĩa là phải tiến về phía trước.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ