Dẫu cho thành tro bụi, vẫn thổi về phương anh...
GUU BẠN ĐỌC